BENADIT FORTE

BENADIT FORTE

Náhled produktu Benadit ForteBenadit forte - víčkoPopisek Aditiva Benadit ForteVíko Aditiva Benadit ForteBenadit Force - celý produkt

Aditivum do benzinu BENADIT FORTE je multifunkční přísada pouze do bezolovnatého benzinu. Umožňuje používání bezolovnatého benzinu i v automobilech, které byly konstruovány výlučně pro benziny olovnaté. Aditivum BENADIT FORTE dokonale ochrání sedla ventilů a nemá negativní vliv na míru opotřebení žádného dílu zážehového motoru, ani negativně neovlivňuje žádné parametry v průběhu jeho provozu. Aditiva do benzinu ochrání váš motor před negativními účinky biosložky, která je součástí obsahu každého benzínu.

Jak aplikovat:

Výrobek je opatřen měřítkem objemu aditiva, které umožňuje přesné dávkování i pro menší množství tankovaného benzinu. Do nádrže vozidla nejdříve nalijte přípravek v poměru 1:1200 a poté natankujte benzin. Dojde tak k rovnoměrnému promíchání přípravku.

Jak likvidovat:

Kapalinu likvidujte ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisech. Obal zlikvidujte na základě zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a souvisejících předpisech.
Konsolidované znění zákona o odpadech najdete zde a znění zákona o obalech zde.

 

Často kladené otázky


Balení:

BENADIT FORTE

Katalogové číslo

EAN

5 l

141

8594024180166

10 l

142

8594024180173

25 l

143

-

55 l

144

-

200 l

145

-

Vlastnosti:

  • Přísada do bezolovnatého benzinu poskytuje dokonalou ochranu sedel ventilů.
  • Umožňuje používání bezolovnatého benzinu i v autech konstruovaných výhradně pro benziny olovnaté.
  • Nemá negativní vliv na míru opotřebení žádného dílu zážehového motoru, ani negativně neovlivňuje žádné parametry v průběhu jeho provozu.
  • Čirá zelená kapalina charakteristického zápachu.

První pomoc:

  • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
  • V případě nadýchání přenést postiženého na čerstvý vzduch.
  • Při kontaktu s kůží  omýt teplou vodou a mýdlem.
  • Při kontaktu s očima ihned vypláchnout proudem čisté vody a vyhledat lékaře.
  • Při požití vypláchnout ústa vodou a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Bezpečnostní označení:

Xn: Zdraví škodlivý

R36: Dráždí oči

R 38: Dráždí kůži

R 65: Zdraví škodlivý; při požití může vyvolat poškození plic

S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S 24/25: Zamezte styku s kůží a  očima

S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S 62: Při požití nevyvolávejte zvrácení; okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Máte dotaz?

* Takto označená pole je nutné vyplnit.

Jméno*:
Email*:
Telefon:
Text vzkazu*:


Zadejte text z obrázku