SUPER BENZIN ADITIV

SUPER BENZIN ADITIV

Super Benzin Aditiv 500mlVíko Super Benzin Aditiv 500mlSuper Benzin Aditiv 500ml - popisek produktu

Aditivum do benzinu SUPER BENZIN ADITIV snižuje spotřebu o 5-7 % díky obsažené mazivostní přísadě. Jedná se o multifunkční přísadu do benzinu nejen pro všechny moderní motory s přímým vstřikováním, ale také pro starší karburátorové motory, ve kterých rozpouští úsady a zajišťuje postupné vyčištění karburátoru a sacích ventilů. Protikorozní účinek zajišťuje ochranu palivového systému a udržuje maximální výkon vašeho motoru.

Jak aplikovat:

Do nádrže vozidla nejdříve nalijte přípravek v poměru 1:1000 a poté natankujte benzin. Dojde tak k rovnoměrnému promíchání přípravku. Při více koncentrovaném dávkování se zvýší účinnost při odstraňování úsad ve starších karburátorových motorech.

Jak likvidovat:

Kapalinu likvidujte ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisech. Obal zlikvidujte na základě zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a souvisejících předpisech.
Konsolidované znění zákona o odpadech najdete zde a znění zákona o obalech zde.

 

Často kladené otázky


Balení:

SUPER BENZIN ADITIV

Kat. číslo

EAN

0,5 l

120

8594024180296

Vlastnosti:

 • Účinná multifunkční přísada do všech druhů benzinu, která obsahuje mazivostní přísadu snižující spotřebu paliva v průměru o 4 %.
 • Přípravek je určený pro moderní motory s přímým vstřikováním paliva, ale i pro starší karburátorové motory.
 • Obsahuje složky zesilující rozpouštění úsad zajišťující postupné vyčištění karburátoru a sacích ventilů u starších motorových vozidel.
 • Přípravek poskytuje dokonalou ochranu celého systému proti korozi, udržuje maximální výkon motoru a  neškodí  katalyzátoru ani l sondě.
 • Je kompatibilní s běžnými motorovými oleji, různými druhy benzinu a jinými obvyklými aditivy.
 • Nemá negativní vliv na míru opotřebení žádného dílu benzinového motoru, ani negativně neovlivňuje žádné parametry v průběhu jeho provozu.

První pomoc:

 • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
 • V případě nadýchání přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid.
 • Při styku s kůží dobře umýt teplou vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.
 • Při zasažení očí vyplachovat vodou a vyhledat lékařské ošetření.
 • Při požití vypláchnout ústa vodou, pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, je-li při vědomí dát pít vodu, nevyvolávat zvracení a přivolat lékaře.

Bezpečnostní označení:

Xn: Zdraví škodlivý

R38: Dráždí kůži

R65: Zdraví škodlivý; při požití může vyvolat poškození plic

R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření

S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly

S24/25: Zamezte styku s kůží a  očima

S28: Při styku s kůží okamžitě umyjte velkým množstvím vody

S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařkou pomoc

S 61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí, viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

Máte dotaz?

* Takto označená pole je nutné vyplnit.

Jméno*:
Email*:
Telefon:
Text vzkazu*:


Zadejte text z obrázku