Hlavní stránka Produkty Aditiva do nafty SUPER DIESEL ADITIV letní

SUPER DIESEL ADITIV letní

SUPER DIESEL ADITIV letní

Super Diesel aditiv - letní, 500mlSuper Diesel aditiv - letní, 500ml - VíkoPopisek Super Diesel aditiv 500ml - letní

Letní přísada do nafty SUPER DIESEL ADITIV zvyšuje cetanové číslo, a tím zlepšuje spalování. Aditivum snižuje hlučnost motoru a zkracuje studený start. Multifunkční přísada do motorové nafty s protikorozními účinky udržuje čistotu vstřikovacích trysek včetně otvorů, a zabraňuje zanášení citlivých součástí motoru karbonovými nečistotami. Letní aditivum do nafty chrání palivové čerpadlo před opotřebením potlačením pěnivosti paliva v celém palivovém systému. SUPER DIESEL ADITIV ochrání váš motor před negativními účinky biosložky, která je povinnou složkou každého paliva.

Jak aplikovat:

Přípravek se dávkuje v poměru 1:1000 do nádrže automobilu před tankováním. Dotankováním nádrže dojde k promíchání aditiva s naftou.

Jak likvidovat:

Kapalinu likvidujte ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisech. Obal zlikvidujte na základě zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a souvisejících předpisech.
Konsolidované znění zákona o odpadech najdete zde a znění zákona o obalech zde.

 

Často kladené otázky


Balení:

SDA letní

Katalogové číslo

EAN

0,5 l

110

8594024180203

5 l

111

-

10 l

112

-

25 l

113

-

60 l

114

-

200 l

115

-

Vlastnosti:

 • Multifunkční přísada do motorové nafty s protikorozními účinky, která udržuje čistotu vstřikovacích trysek, včetně otvorů.
 • Dokonale chrání palivové čerpadlo před opotřebením.
 • Prodlužuje životnost palivového systému a udržuje nízkou spotřebu paliva.
 • Zvyšuje cetanové číslo, které zlepšuje spalování, snižuje hlučnost motoru, usnadňuje a zkracuje studený start.
 • Zajišťuje dokonalou péči o čistotu trysek a zabraňuje zanášení citlivých součástí motoru karbonovými nečistotami.
 • Protipěnivostní funkce přísady potlačuje pěnění paliva v celém palivovém systému.

První pomoc:

 • Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.
 • Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid.
 • Při styku s kůži dobře umýt teplou vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.
 • Při zasažení očí vypláchnout vodou.
 • Při požití vypláchnout ústa vodou, pokud postižený nedýchá zavést umělé dýchání, nevyvolávat zvracení a přivolat lékaře.

Bezpečnostní označení:

Xn: Zdraví škodlivý

R20/21: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží

R36/38: Dráždí oči a kůži

R44: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu

R65: Zdraví škodlivý; při požití může vyvolat poškození plic

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S15: Chraňte před teplem

S23: Nevdechujte výpary

S24/25: Zamezte styku s kůží a očima

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody

S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S62: Při požití nevyvolávejte zvrácení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Máte dotaz?

* Takto označená pole je nutné vyplnit.

Jméno*:
Email*:
Telefon:
Text vzkazu*:


Zadejte text z obrázku