ČISTIČ MOTORŮ

ČISTIČ MOTORŮ

Čistič motorůČistič motorů za studena

Čistič motorů VIF je univerzální přípravek k čištění motorů za studena. Používá se k odmašťování a čištění motorů a jeho součástí, kovových a lakovaných povrchů ve strojírenství a opravárenství. Na ošetřeném povrchu vytváří protikorozní ochranu.

Jak aplikovat:

Přípravek k čištění motorů je připraven k okamžitému použití. Aplikace na veškeré součástky se provede stříkáním nebo štětcem. Menší součástky je možno do přípravku přímo ponořit.

Doba působení přípravku je závislá na stupni znečištění. Po odmaštění opláchněte vodou.

Balení:

ČISTIČ MOTORŮ

Katalogové číslo

EAN

0,5 l

606

8594024180692

5 l

607

-

 

 

Často kladené otázky


Jak likvidovat:

Kapalinu likvidujte ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisech. Obal zlikvidujte na základě zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a souvisejících předpisech.

Konsolidované znění zákona o odpadech najdete zde a znění zákona o obalech zde.

Vlastnosti:

  • Univerzální čistič motorů za studena.
  • Používá se k odmašťování a čištění motorů, kovových a lakovaných povrchů ve strojírenství a opravárenství.
  • Na ošetřeném povrchu vytváří protikorozní ochranu.
  • Zelená kapalina charakteristického zápachu.

První pomoc:

  • Při nadýchání přenést postiženého na čerstvý vzduch a zajistit tělesný klid.
  • Při kontaktu s kůží omýt zasaženou pokožku vodou a ošetřit regeneračním krémem.
  • Při kontaktu s očima ihned vypláchnout 10-15 min. proudem čisté vody.
  • Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít ½ l vlažné vody, nevyvolávat zvracení a ihned přivolat lékařskou pomoc.

Bezpečnostní označení:

Xi: Dráždivý

R36: Dráždí oči

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí

S25: Zamezte styku s očima                

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S45: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

Máte dotaz?

* Takto označená pole je nutné vyplnit.

Jméno*:
Email*:
Telefon:
Text vzkazu*:


Zadejte text z obrázku